Algemene voorwaarden

Artikel 1.

De huurder wordt geacht de Solex in goede staat te hebben ontvangen. SVG Griendtsveen wordt geacht de Solex in goede staat te hebben afgeleverd. Er dient derhalve een borg voor aanvang betaald te worden. Deze borg krijgt u retour na de huurperiode, als de Solex in eenzelfde staat, als bij ontvangst, teruggebracht wordt.

Borg: € 100,-

Artikel 2.

a. De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde Solex toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de Solex contant aan SVG Griendtsveen voldoen.

b. Het rijden van een Solex is alleen toegestaan voor personen die in het bezit zijn van een rijbewijs dan wel bromfietscertificaat.

Artikel 3.

SVG Griendtsveen is gerechtigd eventuele verschuldigde schadevergoeding met de eventuele gestorte waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van SVG Griendtsveen op aanvullende schadevergoeding.

Artikel 4.

SVG Griendtsveen is ten alle tijde gerechtigd om de gehuurde Solex na vermeend misbruik in te nemen.

Artikel 5.

Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de Solex, daar deze door SVG Griendtsveen niet is verzekerd. De huurderving is daarbij niet inbegrepen.

Artikel 6.

De huurder zal als een goed beheerder de hem/haar verhuurde Solex verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.

Artikel 7.

Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde Solex aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 8.

Bij een vroegtijdige teruggave, blijft de volle huur gelden, bij latere teruggave worden evenredig kosten in rekening gebracht.

Artikel 9.

Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden:

a) Alcoholhoudende drank tijdens de huurperiode te nuttigen.

b) De trottoirbanden op en af te rijden.

c) Met de Solexen tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen.

d) Een of meerdere personen te vervoeren.

Artikel 10.

Het huren van de Solex geschiedt op eigen risico. Solex verhuur Griendtsveen is niet aansprakelijk voor welke schade, ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen.

Artikel 11.

Het is verboden tijdens de huur van de Solex, met twee of meerdere naast elkaar te rijden.

Boek nu uw Solexarrangement